- Darshanam Sanskrit Sansthanam

Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam

Operated By Shree Swaminarayan Gurukul Sarvajiva Hitavah Trust

Executive Committee

President

Guruvarya Shree Madhavpriyadasji Swami

Vice President

Sadguru Purani Shree Balkrishnadasji Swami

Executive Secretary

Shree Shamji Bhagat

Executive Director

Shree Yagnavallabhdasji Swami

Director

Shree B. V. Rmapriya

Principal

Shree Arjunkumar Samal

Executive Director (International Relation)

Dr. Ravi Trivedi

Co-ordinator

Shree Vanrajbhai Dhakhda