‘दर्शनम्’ दृष्टिः (Vision) - वैदिकशिक्षायाः केन्द्रनिर्मितिः तथा विद्यार्थिषु राष्ट्रभक्तिभावनायाः सुदृढतायै आधारस्थापनम् ।