Staff Details

No Name of Educator Designation Qualification

1 B. V. Ramapria Director 1. Vidwat - Naveen Nyaya

2. Vidwat - Pracheen Nyaya

3. M. A.

4. Praveena Pancharatragama

5. Ph.D. (Cont.)

2 Arjunkumar K. Samal Principal 1. M. A. (Vyakarana)

2. B. Ed. – Shikshashastri

3 Subhash V. Vasoya Educator (Sanskrit) 1. M. A. Sanskrit

2. B. Ed. (Sanskrit)

3. M. Phil.

4 Hemant M. Sharma Educator (Maths, Science) 1. B. Sc. (Maths)

2. B. Ed. (Maths, Science)

5 Laxminarayan G. Bhatt Educator(Sahitya, Darshan) 1. M. A.

2. B. Ed. (Shikshashastri)

3. NET

6 Swapnil A. Sabnis Educator (English) 1. M. Com

2. B. Ed.

7 Bhargav V. Pandya Educator (Ved) 1. Sampoorna Ved Pariksha cleared

8 Chintan D. Joshi Educator (Vedanta) 1. M. A.

2. B.Ed.

3. M. Phil. (Cont...)

9 Yogesh N. Pandya Educator (Vyakaran) 1. M. A.

2. B. Ed.

10 Bhagirath R. Trivedi Educator (Nyaya) 1. M. A.

2. B.Ed.

11 Hari Kulkarni Educator (Samved) 1. Samved Paramparik Pariksha

12 Omkar Kakade Educator (Atharva Ved) 1. Ved Vibhushanam

13 Vanraj G. Dhakhda Coordinator 1. B. Com. Graduate

2. M. Com

3. PGDCA

14 Nayan M. Soni Web Developer 1. BCA

2. PGDCA

3. MCA

4. ADMCT

15 Govind G. Bantwa Clerk 1. Commerce Graduate

2. Diploma in Software Engineer

3. ADSE

16 Mahendra S. Thakor Office Assistant 1. 9 Pass

17 Ashok Thakor Office Assistant 1. 9 Pass

18 Pravin Thakor Office Assistant 1. 6 Pass