Staff Details

No

Name of Educator

Designation

Qualification

1

B. V. Ramapria

Director

1. Vidwat - Naveen Nyaya
2. Vidwat - Pracheen Nyaya

3. M. A.

4. Praveena Pancharatragama

5. Ph.D. (Cont.)

2

Arjunkumar  K. Samal

Principal

1. M. A. (Vyakarana)
2. B. Ed. – Shikshashastri

3

Subhash V.  Vasoya

Educator (Sanskrit)

1. M. A. Sanskrit
2. B. Ed. (Sanskrit)

3. M. Phil.

4

Hemant M. Sharma

Educator (Maths,  Science)

1. B. Sc. (Maths)
2. B. Ed. (Maths, Science)

5

Laxminarayan G.  Bhatt

Educator

(Sahitya, Darshan)

1. M. A.

2. B. Ed. (Shikshashastri)

3. NET

6

Swapnil A. Sabnis

Educator (English)

1. M. Com

2. B. Ed.

7

Bhargav V. Pandya

Educator (Ved)

1. Sampoorna Ved Pariksha cleared

8

Chintan D. Joshi

Educator  (Vedanta)

1. M. A.

2. B.Ed.

3. M. Phil. (Cont...)

9

Yogesh N. Pandya

Educator  (Vyakaran)

1. M. A.

2. B. Ed.

10

Bhagirath R. Trivedi

Educator  (Nyaya)

1. M. A.

2. B.Ed.

11

Hari Kulkarni

Educator  (Samved) 1. Samved Paramparik Pariksha

12

Omkar Kakade

Educator  (Atharva Ved)

1. Atharva Ved Adhyayan

13

Vanraj G. Dhakhda

Coordinator

1. B. Com. Graduate
2. M. Com
3. PGDCA

14

Nayan M. Soni

Web Developer

1. BCA

2. PGDCA

3. MCA

4. ADMCT

15

Govind G. Bantwa

Clerk

1. Commerce Graduate
2. Diploma in Software Engineer
3. ADSE

16

Mahendra  S. Thakor

Office

Assistant

1.  9 Pass

17 Ashok Thakor

Office

Assistant

1. 9 Pass
18 Pravin Thakor Office Assistant 1. 6 Pass